Sáo gỗ dọc – STG 005

1,000,000

C5:  1.000.000 đ/c
A4:  1.100.000 đ/c