Sáo gỗ dọc – STG 005

800,000

C5:  800.000 đ/c
A4:  900.000 đ/c