Sáo gốc trúc – STT 007

1,200,000

C3:   1.200.000 đ/c

A4:   1.300.000 đ/c

 F4:    1.400.000 đ/c