Sáo Vỗ trúc – STT 011

250,000

D4:  300.000 đ/c
E4:  300.000 đ/c
F4 250.000 đ/c