Động Tiêu Gỗ – STG 006

1,800,000

C4:  1.800.000 đ/c 
D4: 1.600.000 đ/c