Động Tiêu Gỗ – STG 006

1,600,000

C4:  1.600.000 đ/c 
D4: 1.600.000 đ/c