Sáo gỗ nối – STG 008

1,300,000

C5:  a/ 1.300.000 đ/c (không cẩn xà cừ) –  b/ 1.500.000 đ/c (cẩn xà cừ)
D5:  a/ 1.200.000 đ/c (không cẩn xà cừ) –   b/ 1.400.000 đ/c (cẩn xà cừ)