Sáo Trúc Tàu – ST 04

450,000

C5 (F Tàu): 450.000 đ/c
A4 (D Tàu): 480.000 đ/c
G4 (C Tàu): 500.000 đ/c